Advertisements

Beedance07

E hèm, trong một lần họp các editors SCI, Lu-Med-Bee đã có bàn nhau về việc nhân vật nào của SCI thuộc cung nào của hoàng đạo. Ở đây không nhắc đến cung hoàng đạo dựa theo ngày sinh mà là tính chất của các cung hoàng đạo. Vì đây chỉ là fangirl bấn loạn với nhau nên không thể tính là official, original canon được. Mà ngoại trừ Thử Miêu, các nhân khác của SCI đều được giấu ngày sinh rất kỹ, vậy nên cũng không thể kiểm chứng tính chính xác cho từng người =)). Med bảo cứ giữ cho ba chúng ta vui riêng thôi. Cơ mà qua một thời gian, ta sợ quên nên thôi cứ viết lại, sẵn tiện chia sẻ với các nàng ở nhà mình luôn.

Lưu ý: Những chọn lựa bên dưới là quan điểm và ý kiến cá nhân của Bee. Hoàn…

View original post 6,471 more words

snow monkey photography

Following on from yesterdays light painting post I decided to play around with the images a little in photoshop. I ended up creating this pop art edit-

View original post

MB's Toons

Pan-tees

Tee-ShirtAfter the Pan-Teas, here is a new panties concept: the Pan-Tees – perfectly matching the Tee-Shirt!

Dopo le Pan-Teas, ecco una nuova idea: le Pan-Tees, perfettamente intonate alla Tee-Shirt!

View original post